Exemple

Jak co roku początek września to dobry czas na refleksję nad systemem edukacji w Polsce. Powraca wtedy pytanie, czy współczesna szkoła jest w stanie przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania na rynku pracy i życia w społeczeństwie. W tym roku do ponad 30 tysięcy placówek edukacyjnych będzie uczęszczać prawie 5 milionów uczniów. Początek roku szkolnego, to także nowe oczekiwania, nadzieje i pomysły uczniów, rodziców, a także nauczycieli. Zasadnicze pozostaje pytanie, jaką rolę powinna pełnić szkoła w rozwoju młodych ludzi w obliczu zachodzących zmian technologicznych i społecznych.

ROZWÓJ TECHNOLOGII WYMUSZA DYNAMICZNE ZMIANY NA RYNKU PRACY
Świat wydaje się przyspieszać z każdym dniem. Bardziej odczuwalny staje się efekt globalizacji, rozwarstwienia i koncentracji majątku światowego. Rośnie skala nowych zjawisk takich jak: GIG economy, Internet of Things, AI, Blockchain, VUCA, Big Data, itd. Każde z nich całkowicie zmienia sposób naszego funkcjonowania we wszystkich wymiarach życia. Według raportu Towards Reskiling World Economic, Davos 2018 przygotowanego na tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w wyniku postępującej rewolucji technologicznej, do 2026 roku ponad 16% ludzi czynnych zawodowo może znaleźć się w sytuacji całkowitego braku możliwości zatrudnienia. Wiele stanowisk zniknie z rynku pracy, bo zastąpi je sztuczna inteligencja. Pojawią się natomiast nowe zawody, o których jeszcze nie wiemy.

Wydaje się, że współczesna edukacja nie nadąża za tymi zmianami, zarówno w zakresie treści jak i metod nauczania. Badania dotyczące współczesnego rynku pracy wskazują, że coraz częściej pracodawcy poszukują wśród kandydatów przede wszystkim kompetencji miękkich takich jak: zdolności interpersonalne, umiejętność uczenia się, otwartość umysłu, oryginalność rozumowania, czy myślenie systemowe, a w ramach niego umiejętność rozpoznawania i rozumienia, zdolność krytycznego osądu, analizy, podejmowania decyzji. Globalne firmy takie jak E&Y, Google czy Facebook ogłosiły, że wykształcenie formalne nie jest już najistotniejszym czynnikiem przy rekrutacji. Najważniejsze stają się zdolności interpersonalne i osobowość kandydata.

– Po to, aby szybko reagować na zmieniające się okoliczności, trzeba mieć kompetencje, które wspierają samosterowność człowieka, jego wewnętrzny kompas i jego zdolność krytycznego myślenia. Kluczowe dziś na rynku pracy kompetencje, takie jak ciekawość świata, umiejętność uczenia się, budowania relacji i współpracy, samodzielność, wytrwałość i branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje są rozwijane w znikomym stopniu w szkole – mówi Zofia Dzik, Ekspert Forum Rad Nadzorczych GPW, inwestor i fundator Instytutu Humanites.

SZKOŁA POWINNA WSPIERAĆ ROZWÓJ ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNYCH CZŁOWIEKA
Instytut Humanites od dziesięciu lat obserwuje, bada i oferuje systemowe wsparcie dla transformacji społecznej, w tym szczególnie dla zmian w oświacie. W oparciu o nasze doświadczenie z różnych obszarów, w szczególności ze świata biznesu, który zdecydowanie szybciej i skuteczniej adaptuje się do zmieniającego świata widzimy, że kluczowa we wprowadzaniu zmian jest rola lidera. Przez wiele lat dyskusja na temat zmian w oświacie skupiała się na roli nauczycieli, niesłusznie pomijając rolę dyrektora. W  Humanites postrzegamy strategiczną rolę dyrektora szkoły dla zmiany systemowej w edukacji i widzimy dyrektora jako dźwignię tej zmiany. Średnia kariera dyrektora szkoły to 10 lat, w tym czasie ma on kontakt z ok. 1500 uczniów, ich rodzicami oraz nauczycielami. Można powiedzieć, że jeden dyrektor w trakcie swojej kariery ma wpływ aż na 750 tys. Ludzi! To oni na co dzień kształtują szkoły i ludzi, dlatego tak ważne jest udzielenie im właściwego wsparcia.

W związku z tym, kluczowa jest zmiana podejścia do roli dyrektora szkoły. Obecna szkoła potrzebuje dyrektorów z nowoczesnym spojrzeniem na jakość zarządzania, budowania i rozwoju kadry nauczycielskiej, współpracy z rodzicami i otoczeniem szkoły, a także angażowania samych uczniów w przygotowanie młodego pokolenia do życia w szybko zmieniających się warunkach.

DYREKTOR JAKO ANGAŻUJĄCY PRZYWÓDCA
Wychodząc z założenia, że to właśnie lider nadaje ton zmianom w organizacji, wywołaliśmy w Polsce temat Przywództwa w Edukacji. W następstwie dyskusji, w 2011 roku powstała Akademia Przywództwa Liderów Oświaty (APLO). Zakres merytoryczny programu został opracowany na podstawie polskich i międzynarodowych programów rozwoju dla najwyższej kadry zarządzającej w biznesie z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb osób zarządzającej w oświacie. W naszej ocenie, jeśli chcemy podnieść jakość edukacji osoby odpowiedzialne za edukację muszą mieć szansę rozwoju na najwyższym poziomie, który do tej pory był zarezerwowany dla najwyższej kadry z biznesu. Nasz program wspiera również ponad 350 wysokiej rangi menadżerów biznesowych, którzy pracują indywidualnie z naszymi dyrektorami jako coache/mentorzy. W tym roku odbędzie się X edycja APLO. Do tej pory akademię ukończyło ponad 500 dyrektorów z całej Polski na wszystkich poziomach edukacji. Najczęściej udział w zajęciach biorą dyrektorzy z dużych aglomeracji, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, czy Poznań. Dążymy do tego, żeby naszym projektem zainteresowali się również dyrektorzy szkół z mniejszych miejscowości, w których rola dyrektora szkoły jako lidera środowiska lokalnego jest znacznie większa.

– Wierzymy w to, że podnoszenie jakości edukacji, w dużej mierze zależy od lidera, który powinien mieć możliwość rozwoju osobistego i zawodowego na najwyższym światowym poziomie. Możliwość korzystania z doświadczeń, wiedzy i umiejętności ekspertów z różnych dziedzin poszerza perspektywę i otwiera drogę dla nowych rozwiązań mających wpływ na doskonalenie systemu edukacji – mówi Zofia Dzik, Ekspert Forum Rad Nadzorczych GPW, inwestor i fundator Instytutu Humanites.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

 

Rekrutacja do kolejnej IX już edycji APLO trwa. Program rozpoczyna się 27 lutego 2018 r.

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty jest innowacyjnym programem rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu.

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych a także osób z samorządów lokalnych, którzy odpowiadają za edukację.
Podstawowym celem programu jest przygotowanie jego uczestników do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.).

 

Aby Dyrektor był liderem a nie administratorem szkoły

 

Elementem programu jest również 4-6 miesięczna indywidualna współpraca uczestników Akademii z coachem/mentorem z wysokiej kadry zarządzającej z biznesu.

 

Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie APLO: aplo.pl

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

„aby Dyrektor był liderem, a nie tylko administratorem…”

Uwaga pierwsze zajęcia APLO odbędą się 16 i 17 marca!
Przedłużamy rekrutację, przyjmujemy zgłoszenia do 20 lutego!

Dołącz do elitarnej grupy, która nada nowy kształt systemowi oświaty!

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania
zaprasza do wzięcia udziału w:

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty

innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświaty
z udziałem wiodących trenerów i wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

PROGRAM AKADEMII PRZYWÓDZTWA LIDERÓW OŚWIATY:

Sesja I    16, 17 marca:                                       ZARZĄDZANIE SOBĄ

Sesja II   20, 21 kwietnia:                                   ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)

Sesja III  31 maja/ 1 czerwca                             ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Sesja IV 12, 13 października:                           ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA

Sesja V   23,24 listopada                                   ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ

Sesja VI  grudzień:                                              ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM (w szczególności relacje z rodzicami)

MIEJSCA SPOTKAŃ  WARSZAWA – szczegółowa informacja dotycząca miejsca zostanie podana przed rozpoczęciem zajęć

Zapewniamy dwóch trenerów prowadzących + stały nadzór merytoryczny nad programem Dyrektora Akademii.

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Tomasz Jamroziak, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Ryszard Praszkier, Monika Bolanowska

Szczegółowy opis programu oraz dokumenty potrzebne do rejestracji znajdują się na stronie www.aplo.pl

Koszt uczestnictwa w Programie został skalkulowany na kwotę: 2400,00 zł netto plus 23% VAT.

Więcej informacji: biuro@humanites.pl, tel.504 144 784, 22 621 90 11

TERMIN ZGŁOSZENIA – DO 20 LUTEGO 2017 r.

 W ramach Programu zapewniamy każdemu uczestnikowi Akademii indywidualne wsparcie doświadczonego coacha/mentora z wiodącej kadry zarządzającej z biznesu przez okres 4-6 miesięcy.

Ograniczona liczba uczestników programu maksymalnie 38 osób.

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i zawodowych, osoby odpowiedzialne z ramienia organów prowadzących, dyrektorzy poradni.

Wszelkie informacje na temat poprzednich edycji wraz z opiniami Absolwentów na stronie www.aplo.pl.

System oświaty, powinien odpowiadać nie tylko za cele dydaktyczne i przygotowanie do testów, ale również, we współpracy z rodzicami, za cele wychowawcze związane z kształtowaniem osobowości, systemu wartości młodego pokolenia i jego kompetencji społecznych. Dlatego też nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie przywództwa w oświacie i  dążenie do systemowej zmiany w zakresie kształcenia kadr zarządzających oświatą.

Chcemy przygotować uczestników Akademii do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, czy biznesem.

Wierzymy, że osoby, które ukończą Akademię, będą budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać rodzinę ucznia we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Nadrzędnym celem programu jest również przygotowanie jej uczestników do pracy nad właściwym umiejscowieniem oświaty jako miejsca budowania tożsamości młodego pokolenia w nowoczesnym systemie społecznym i przygotowania jej do sprostania wyzwaniom przyszłości oraz nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację Humanites (Zofia Dzik) oraz elementach studium podyplomowego „Akademii Psychologii Przywództwa” Jacka Santorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych) Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty. Nasz program ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że:

„na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair)

Chcemy, aby osoby, które ukończą kurs, budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać Rodzinę ucznia (a nie tylko rodziców) we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk i budowy swojej prywatnej sieci wsparcia.

Kluczowym elementem programu jest również indywidualny proces coachingowo/mentoringowy z liderem biznesowym. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach.

Ludzie biznesu chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że liderzy oświaty – dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia.

Jesteśmy przekonani, iż to liderzy oświaty powinni być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej.

Więcej informacji: biuro@humanites.pl, tel.504 144 784, 22 621 90 11

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Przygotowywaliśmy ten dzień starannie. Ostatnie inspirujące wykłady prowadzili, jak zwykle znakomici, lider społeczny
i poszukiwacz magii – dr Ryszard Praszkier oraz Rafał Szczepanik – podróżnik i polarnik. Podziękowania dla tych wszystkich, którzy swoją przygodę z APLO rozpoczęli w lutym i tych, którzy wspierają nasze działania od lat. Każdy z Was jest absolutnie niezbędnym elementem tej układanki.
Z uśmiechem wspominamy końcowe wystąpienia. Ogromnie dziękujemy Panu Profesorowi Olafowi Żyliczowi – dyrektorowi Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej za gościnę. Ze wzruszeniem spoglądamy na zdjęcia wszystkich Uczestników i aż trudno nam uwierzyć, że czas mija tak szybko!
Kochani, pamiętajcie, że Wasza przygoda z APLO, choć formalnie zakończona, nie jest zamkniętym rozdziałem. W każdej chwili możecie na nas liczyć!

dsc_0240 dsc_0219 dsc_0195 dsc_0190 dsc_0168 dsc_0093

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Dyrektor – administrator, czy lider i mistrz
Być liderem, czy tylko administrować? To dylematy, przed którymi staje obecnie coraz więcej dyrektorów szkół. Bez gruntownej zmiany w postrzeganiu roli dyrekcji szkoły w kształtowaniu świadomości przyszłych pokoleń Polaków, polska szkoła będzie ciągle kształcić dzieci i młodzież nieprzygotowane do pracy i życia we współczesnym społeczeństwie. Fundacja Humanites, która od 5 lat realizuje cykl Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO) apeluje, aby zmienić stare nawyki dyrektorów i budować nowe zadania dla kadry edukacyjnej.

W ostatnich latach toczy się dyskusja dotycząca rosnącej luki pomiędzy potrzebami pracodawców a poziomem przygotowania dzieci i młodzieży do rynku pracy i życia w społeczeństwie. Aby nowe pokolenie stawało się dojrzałymi, odpowiedzialnymi, kreatywnymi i jednocześnie wrażliwymi społecznie ludźmi i mogło rozwinąć w pełni swój potencjał, od najmłodszych lat musi mieć okazję obserwować pozytywne postawy w życiu, spotkać swojego mistrza. Zależy nam przecież na tym, aby nasze dzieci na co dzień spotykały ludzi, którzy będą dla nich prawdziwą inspiracją i nauczą ich, jak budować szczęśliwie swoje życie zawodowe i prywatne. Pokażą, jak być ciekawym świata i ludzi. Wskażą wartości. Zasady są proste – nie przekażemy nowemu pokoleniu kompetencji, których sami nie mamy. Trudno jest bowiem uczyć uczniów np.: współpracy, gdy szkoła nie pracuje zespołowo.
Od ponad 5 lat Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania realizuje kolejne cykle Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO) wskazując na potrzebę systemowych zmian w tym obszarze. Projekt ma bardzo wysoką ocenę środowiska edukacyjnego. Uczestniczyło w nim do tej pory 300 absolwentów – dyrektorów szkół na wszystkich poziomach edukacji oraz osób z samorządów odpowiedzialnych za edukację. W różnych programach szkoleniowych organizowanych przez Fundację Humanites (również poza samą Akademią) wzięło dotąd udział 500 dyrektorów szkół w całej Polsce.

Cele programu:

 • przygotowanie do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, biznesem itp.) ,
 • inspiracja do systemowej zmiany w Polsce w zakresie doboru, kształcenia i rozwoju dyrektorów szkół.

Główne wyróżniki programu:

 • innowacyjny, autorski program ukierunkowany na rozwój osobisty, komunikację i budowanie zespołowości, realizowany we współpracy z Akademią Psychologii Przywództwa. Każdy uczestnik naszego programu jest dla nas ważny nie ze względu na funkcję, lecz jako człowiek,
 • unikalny na skalę Polski, indywidualny programu mentoringu/coachingu – bezpośrednia współpraca ponad 300 osób z najwyższej kadry zarządzającej z biznesu z dyrektorami szkół,
 • tworzenie przestrzeni dla wymiany wiedzy i doświadczeń dyrektorów, bardzo wysoka jakość trenerów i wykładowców z różnorodnych dziedzin, pracujących na co dzień z najwyższą kadrą zarządzającą.

Jak przekonuje Zofia Dzik – prezes Fundacji Humanites, szkołę tworzą ludzie i jest ona w dużym stopniu taka, jak jej dyrektor. Zmiana zatem jego podejścia w odniesieniu do jakości zarządzania, budowania i rozwoju swojej kadry nauczycielskiej, współpracy z domem może być kołem zamachowym budowania nowego systemu. Parafrazując znane powiedzenie można stwierdzić, że jeśli prawdą jest, że ryba się psuje od głowy, to od tej właśnie „głowy” może się też naprawić, zmienić.
Fundacja Humanites wychodzi z założenia, że dyrektorzy powinni być kształceni przez najlepszych specjalistów. Dlaczego? To w końcu im powierzamy nasz najcenniejszy kapitał społeczny, jakim są dzieci. Akademia stwarza również specyficzną i skuteczną przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczenia między uczestnikami akademii.
Z perspektywy czasu absolwenci oceniają, że jest to jedna z bardziej inspirujących rzeczy, jakich mogli doświadczyć i która ma realny wpływ na to jak budują swoją szkołę, jak pracują z gronem pedagogicznym, uczniami, jak angażują rodziców. „Przygoda, poszukiwanie siebie, rozwój siebie – Akademia poszerza horyzonty, prezentuje ciekawych ludzi – pełnych pasji, łączy idee, promuje wartości. Akademia zmienia postrzeganie świata i ludzi”, mówi jedna z uczestniczek APLO.

Gdy wyposażymy dyrektora w umiejętności tworzenia szkoły opartej na wzajemnym szacunku i dialogu, będzie on elastycznie reagował na zmiany rynkowe i modyfikował pod ich kontem swoją strategię. Co więcej, przygotuje młode pokolenie nie tyle do rozwiązywania testów, co do bycia samodzielnymi, myślącymi ludźmi. Dorosłymi, którzy nie tylko wiedzą, jak pozyskać wiedzę i jak ją wykorzystać, ale też posiadają wysokie kompetencje społeczne i potrafią realizować swoje marzenia w sposób odpowiedzialny i wrażliwy społecznie. Jeśli zmienimy dyrektora-administratora w lidera, istnieje duża szansa, że pewnego dnia wielu młodych ludzi powie, że spotkało swojego Mistrza.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty 2016

aby Dyrektor był liderem, a nie tylko administratorem…

Dołącz do elitarnej grupy, która nada nowy kształt systemowi oświaty!

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania
zaprasza do wzięcia udziału w:

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty

innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświaty
z udziałem wiodących trenerów i wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

System oświaty, powinien odpowiadać nie tylko za cele dydaktyczne i przygotowanie do testów, ale również, we współpracy z rodzicami, za cele wychowawcze związane z kształtowaniem osobowości, systemu wartości młodego pokolenia i jego kompetencji społecznych. Dlatego też nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie przywództwa w oświacie i  dążenie do systemowej zmiany w zakresie kształcenia kadr zarządzających oświatą.

Chcemy przygotować uczestników Akademii do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, czy biznesem.

Wierzymy, że osoby, które ukończą Akademię, będą budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać rodzinę ucznia we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Nadrzędnym celem programu jest również przygotowanie jej uczestników do pracy nad właściwym umiejscowieniem oświaty jako miejsca budowania tożsamości młodego pokolenia w nowoczesnym systemie społecznym i przygotowania jej do sprostania wyzwaniom przyszłości oraz nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację Humanites (Zofia Dzik) oraz elementach studium podyplomowego „Akademii Psychologii Przywództwa” Jacka Santorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych) Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty. Nasz program ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że:

„na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair)

Chcemy, aby osoby, które ukończą kurs, budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać Rodzinę ucznia (a nie tylko rodziców) we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk i budowy swojej prywatnej sieci wsparcia.

Kluczowym elementem programu jest również indywidualny proces coachingowo/mentoringowy z liderem biznesowym. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach.

Ludzie biznesu chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że liderzy oświaty – dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia.

Jesteśmy przekonani, iż to liderzy oświaty powinni być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej.

6 spotkań czwartek/piątek od lutego 2016 do końca listopada 2016 roku

 • Sesja I 18/19 lutego: ZARZĄDZANIE SOBĄ
 • Sesja II 17/18 marca: ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
 • Sesja III 14/15 kwietnia: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
 • Sesja IV 16/17 czerwca: ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA
 • Sesja V 20/21 października: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ
 • Sesja V 24/25 listopada: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM (w szczególności relacje z rodzicami)

MIEJSCA SPOTKAŃ  WARSZAWA – szczegółowa informacja co do miejsca zostanie podana przed rozpoczęciem zajęć

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Tomasz Jamroziak, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Ryszard Praszkier, Monika Bolanowska

Wszelkie informacje na temat poprzednich edycji wraz z opiniami uczestników na www.aplo.pl

Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego coacha/mentora z biznesu przez okres 4-6 miesięcy

Ograniczona liczba uczestników programu maksymalnie 38 osób

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i zawodowych, osoby odpowiedzialne z ramienia organów prowadzących, dyrektorzy poradni.

Dwóch trenerów prowadzących + stały nadzór merytoryczny nad programem

Dzięki wsparciu partnerów, koszt uczestnictwa w Programie został skalkulowany na kwotę: 1800 PLN netto + 1,23%VAT

Więcej informacji: biuro@humanites.pl, tel.504 144 784, 22 621 90 11

TERMIN ZGŁOSZENIA – DO 3 LUTEGO 2016

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Jak zacząć zmianę w edukacji?

 

Taka szkoła jaki dyrektor! Czy dzisiejsi dyrektorzy szkół są liderami czy administratorami zarządzanych przez siebie jednostek?

Rozwój przywództwa w edukacji może być kołem zamachowym zmiany dzisiejszej szkoły. Fundacja Humanites realizuje kolejny cykl Akademii Przywództwa Liderów Oświaty wskazując na potrzebę systemowych zmian w tym obszarze.

Skoro powierzamy szkołom nasz najcenniejszy kapitał społeczny, poziom i jakość nakładów na szkolenie dyrektorów nie powinien znacząco odbiegać od średnich nakładów na rozwój kadry zarządzającej w obszarze biznesowym, przekonuje Zofia Dzik, Prezes Fundacji Humanites.

Więcej informacji o tym jak powinna wyglądać polska szkoła i zarządzanie nią.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Już od lutego rusza nowa edycja Akademii Przywództwa Oświaty. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w szkoleniach zapraszamy do rejestracji.

…Aby Dyrektor był liderem, a nie administratorem…

Dołącz do elitarnej grupy, która nada nowy kształt systemowi oświaty!
Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania
zaprasza do wzięcia udziału w:
Akademii Przywództwa Liderów Oświaty

innowacyjnym programie rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Partnerzy projektu

         

Więcej informacji o projekcie Akademia Przywództwa Liderów Oświaty a także formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.aplo.pl

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

System oświaty, powinien odpowiadać nie tylko za cele dydaktyczne i przygotowanie do testów, ale również, we współpracy z rodzicami, za cele wychowawcze związane z kształtowaniem osobowości, systemu wartości młodego pokolenia i jego kompetencji społecznych. Dlatego też nadrzędnym celem programu jest wzmocnienie przywództwa w oświacie i dążenie do systemowej zmiany w zakresie kształcenia kadr zarządzających oświatą.

Chcemy przygotować uczestników Akademii do efektywniejszego zarządzania zarówno sobą, jaki i relacjami z zespołem i otoczeniem szkoły (tj. rodzicami, uczniami, nauczycielami – z jednej strony, a z drugiej – administracją, organizacjami pozarządowymi, czy biznesem.

Wierzymy, że osoby, które ukończą Akademię, będą budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać rodzinę ucznia we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Nadrzędnym celem programu jest również przygotowanie jej uczestników do pracy nad właściwym umiejscowieniem oświaty jako miejsca budowania tożsamości młodego pokolenia w nowoczesnym systemie społecznym i przygotowania jej do sprostania wyzwaniom przyszłości oraz nowym potrzebom rodziny, społeczności, gospodarki oraz wspierających ich instytucji.

Program został oparty na bazie wielu spotkań i rozmów z osobami z systemu oświaty, wieloletnich doświadczeniach biznesowych osób tworzących Fundację Humanites (Zofia Dzik) oraz know how – cieszącego się dużą popularnością studium podyplomowego „Akademia Psychologii Przywództwa”Jacka Santorskiego i Profesora Witolda Orłowskiego (realizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values – Grupę Firm Doradczych) Uczestnicy naszego projektu otrzymają więc unikalny program sprawdzony w top biznesie, dostosowany równocześnie do realiów polskiej oświaty. Czerpiąc z najnowszych osiągnięć nauki i wiedzy akademickiej, chcemy skupić się na praktycznych aspektach zarządzania szkołą: zamiast uczyć o szkolnej biurokracji – pokazywać jak zarządzać szkolną biurokracją.

Nasz kurs ma za zadanie pomóc obecnym bądź przyszłym dyrektorom w stawaniu się prawdziwym liderem – prawdziwym, „naturalnym” przywódcą, który pamięta, że:

„na stanowisko wybierają go urzędnicy, ale pozycję DYREKTORA zdobywa w sercach i umysłach ludzi, z którymi na co dzień pracuje!” (John Adair)

Chcemy, aby osoby, które ukończą kurs, budowały w swojej szkole relacje oparte o zaufanie i otwartość, umiały mądrze wymagać od swoich pracowników, wspierać pracę zespołową nie tylko uczniów, ale grona pedagogicznego, a także włączać Rodzinę ucznia (a nie tylko rodziców) we wspólną pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia.

Wartością dodaną Akademii Przywództwa Liderów Oświaty będzie z pewnością wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, która – mamy nadzieję – przyniesie efekty w postaci promocji dobrych praktyk i budowy swojej prywatnej sieci wsparcia. Jesteśmy przekonani, że pewne zasady, techniki i mechanizmy stosowane z powodzeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mogą i powinny – odpowiednio zmodyfikowane – znaleźć zastosowanie w szkołach. Ludzie biznesu chcą się podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie używanych przez nich instrumentów do zarządzania, bowiem wierzą, że leaderzy oświaty – dyrektorzy i dobra kadra nauczycielska stanowią filar systemu oświaty i rozwoju młodego pokolenia. Jesteśmy przekonani, iż to leaderzy oświaty powinni być inicjatorami zmian w systemie edukacyjnym, a ich wiedza, doświadczenie i umiejętności mogą i powinny służyć wypracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarówno w sferze ustawodawczej, jak i codziennej praktyce szkolnej.

6 spotkań czwartek/piątek od lutego 2015 do końca listopada 2015 roku

Schemat Sesji – Warsztaty i wykłady

 • Czwartek: 9:00 – 17:30/18:00
 • Piątek w zależności od bloku 9:00 – 14:00/16:00
 • Sesja I : ZARZĄDZANIE SOBĄ
 • Sesja II : ZARZĄDZANIE RELACJAMI (komunikacja)
 • Sesja III : ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
 • Sesja IV: ZARZĄDZANIE, ORGANIZACJA PRACY I MOTYWACJA
 • Sesja V: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ZMIANĄ
 • Sesja V: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM (w szczególności relacje z rodzicami)

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Tomasz Jamroziak, Ryszard Praszkier

Ograniczona liczba uczestników programu maksymalnie 40 osób

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i kandydaci na dyrektorów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich i zawodowych

Wymiana doświadczeń – każde zajęcia odbywać się będą w innej szkole

Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego coacha/mentora z biznesu przez okres 4-5 miesięcy

Dzięki wsparciu partnerów, koszt uczestnictwa w Programie został skalkulowany na kwotę: 1600PLN netto + VAT

Więcej informacji: biuro@humanites.pl www.humanites.pl Tel.504 144 784,

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Zakończenie APLO 2014

29 listopada 2014 r. zakończyliśmy kolejną, specjalną edycją Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. Edycja ta była kontynuacją prac rozpoczętych przez dyrektorów szkół w poprzednich edycjach. Jej głównym celem była pomoc i wsparcie dyrektorów w faktycznym wdrożeniu zmian w szkołach. Dodatkowo dyrektorzy biorący udział w Akademii do kwietnia będą pracować z coachami/mentorami z biznesu, a na ostatniej sesji mogli usłyszeć o przywództwie według Johna Maxwella dzięki Maćkowi Wiśniewskiemu, Uli Gąsior i Jackowi Narkiewiczowi.

Przeczytaj więcej o APLO.

Za całość programu odpowiedzialna była nasza Pani Prezes Zofia Dzik, a finansowo program wsparła Fundacja Kronenberga.

Więcej informacji o Akademii Przywództwa Liderów Oświaty znajdziecie na stronie www.aplo.pl

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty, edycja realizowana w 2014 roku to projekt realizowany ze środków Fundacji Kronenberga przy City Handlowym.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

APLO Warszawa 2014

Aby dyrektor był liderem, a nie administratorem…. Wizja bez wdrożenia to halucynacja….
Na początku stycznia 2014 roku ruszyła kolejne edycja Akademii Liderów Przywództwa Oświaty, tym razem pod hasłem „Wsparcie w zmianach”. Cykl spotkań, mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w poprzednich edycjach APLO, będzie odbywać się w Warszawie od 10 stycznia.

Dowiedz się więcej o projekcie APLO

Dla kogo jest ten program?

 • Dla wszystkich osób, które mają pomysł na konkretną zmianę a nie wiedzą jak ją skutecznie przygotować i przeprowadzić.
 • Dla tych, którzy są w trakcie wprowadzania zmiany i borykają się z oporem otoczenia.
 • Dla tych, którzy „polegli” na wprowadzanej zmianie i chcieliby wyciągnąć jak najwięcej korzyści ze zrozumienia przyczyn odniesionej porażki.

Co zawiera?

 • Program od początku do końca nastawiony jest na praktyczne wsparcie każdego z Was we wprowadzeniu istotnej, trwałej zmiany w Waszej placówce.
 • Proponowane przez nas treści będą zależały przede wszystkim od konkretnych potrzeb każdego z Was, zależnie od etapu, na którym w danym momencie będziecie. Przewidujemy dużo pracy na dostarczanym przez Was materiale + dodatkowe bloki poświęcone definicji celu,  strategii, zarządzania zmianą oraz pozyskiwania ludzi (budowa, motywacja i ocena zespołu).
 • Sprawdzony zespół trenerów i wykładowców z różnych dziedzin zarządzania.
 • Dla każdego z uczestników przewidujemy indywidualne wsparcie mentora w zakresie realnego procesu wdrażania zmiany (usystematyzowany proces kontaktu z mentorem w trakcie wdrażania zmiany).

Co będzie miarą jego skuteczności?

Konkretne zmiany wprowadzone do końca programu w Waszych szkołach, zmieniające środowisko wychowawcze na lepsze, przyjaźniejsze, w ściślejszym sojuszu dzieci, rodziców i nauczycieli.

Informacje organizacyjne:

Liczba miejsc: 15 (kameralna grupa)
Czas trwania: styczeń – wrzesień 2014 (comiesięczne sesje piątek/sobota oraz praca indywidualna i w mniejszych grupach)
Pierwsze spotkanie: 10 stycznia 2014
Koszt: 900 złotych + VAT
Do kogo jest kierowana oferta: dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek związanych z oświatą (np. placówek doskonalenia nauczycieli), osoby odpowiedzialne za edukację z poziomu organów samorządowych.

W pierwszej kolejności priorytet w naborze mają dotychczasowi absolwenci APLO.

Wszelkie dodatkowe informacje: biuro@humanites.pl, Tel. 504 144 784

Termin składania wniosków: 14 grudnia 2013

Warunek wzięcia udziału w programie:

 • Przysłanie zgłoszenia zgodnie z załączonym formularzem obejmującym w szczególności opis planowanej zmiany oraz krótkie uzasadnienie chęci wzięcia udziału w programie.
 • Indywidualna rozmowa z osobą zarządzającą programem lub wykładowcą programu APLO.
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

Zakończenie APLO 2013 we Wrocławiu

W wrześniu 2013 roku zakończyliśmy Akademię Przywództwa Liderów Oświaty we Wrocławiu. W trakcie 5 spotkań pracowaliśmy nad budowaniem zespołu, komunikacją w zespole, oceną i motywacją grupy pracowników i nad wieloma innymi aspektami istotnymi w pracy dyrektora szkoły.

Akademia Przywództwa Liderów Oświaty we Wrocławiu rozpoczęła się na początku czerwca 2013 roku. W szkoleniach kierowanych do dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz do przedstawicieli instytucji oświaty wzięło udział 70 osób. Przez 4 miesiące 69 mentorów pracowało z ludźmi, dla których przyszłość edukacji i sprawne funkcjonowanie szkoły ma ogromne znaczenie.

We wrocławskiej Akademii udział wzięło 70 osób, w tym 2 osoby z Wydziału Edukacji miasta Wrocławia, 2 osoby z Wrocławskiego Miejskiego Ośrodka Kultury, 2 osoby z Centrum Doskonalenia Kadr Nauczycielskich miasta Wrocławia i 64 dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i zawodowych.

Dowiedz się więcej o programie Akademii Liderów Przywództwa Oświaty. 

Osoby, które uczestniczyły w projekcie, oprócz spotkań grupowych brały udział w indywidualnych spotkaniach z coachami, którzy reprezentują najwyższą kadrę zarządzającą  wielu polskich i międzynarodowych spółek.

Jednym z naszych trenerów był Pan Jacek Santorski, który specjalnie dla uczestników APLO nagrał na zakończenie swoją wypowiedź na tle graffiti wykonanego przez jego syna.

Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi Pana Jacka Santorskiego.

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

APLO Warszawa II 2013

Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania zaprasza na drugą edycje Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, która rozpocznie się w marcu w Warszawie.

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty to innowacyjny program rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Grupa kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym ponosiła już swoje kwalifikację w Warszawie i Wrocławiu. Teraz uruchamiamy nabór do kolejnej edycji Akademii i zapraszamy Państwa do udziału.

Więcej informacji o poprzednich Akademii Przywództwa Liderów Oświaty możecie przeczytać na stronie www.aplo.pl

Spotkania będą odbywać się w pięciu cyklach  weekendowych od marca 2013 do czerwca 2013 roku

Schemat zjazdów weekendowych:
Piątek: wykłady wprowadzające/zamykające 1h, Laboratoria Treningowe 8h
Sobota: wykład inspiracje/dobre praktyki 3/3,5h

Weekend I : Zarządzanie sobą
Weekend II : Zarządzanie relacjami (komunikacja)
Weekend III : Zarządzanie zespołem (budowanie i motywowanie zespołu)
Weekend IV: Zarządzanie projektami, zmianą, stylem przywództwa
Weekend V: Zarządzanie zewnętrznymi relacjami (negocjacje, współpraca z rodzicami, angażowanie świata zewnętrznego w realizację celów szkoły)

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Zdzisława Cwalińska –Weychert.

Ograniczona liczba uczestników programu 30 osób

Uczestnicy: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół (szkoły podstawowe i gimnazja) o najwyższych w Warszawie wskaźnikach wyzwań związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialni za edukację w dzielnicach, w których pracują w/w szkoły.

Wymiana doświadczeń – każde zajęcia odbywać się będą w innej szkole

Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego menagera biznesowego przez okres 3 miesięcy

Dzięki wsparciu sponsorów, koszt uczestnictwa w programie został skalkulowany na kwotę: 2200 złotych brutto

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo uzyskać również w biurze Fundacji, drogą mailową biuro@humanites.pl lub telefoniczną tel.504 144 784,

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

APLO Wrocławiu I 2013

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Państwa na Akademię Przywództwa Liderów Oświaty. Tym razem zapraszamy do udziału dyrektorów szkół i przedstawicieli instytucji oświaty z Wrocławia.

Akademii Przywództwa Liderów Oświaty to innowacyjny program rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu

Program jest adresowany do kreatywnych i innowacyjnych liderów oświaty, pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze w systemie edukacyjnym.

Więcej na temat projektu APLO możecie przeczytać na stronie www.aplo.pl.

Spotkanie będą odbywać się w 5 cyklach weekendowych, a w ich trakcie będziemy poruszać tematy takie jak:

 • Zarządzanie sobą
 • Zarządzanie relacjami (komunikacja)
 • Zarządzanie i proces decyzyjny (zarządzanie i procesy decyzyjne, style zarządzania, leadership)
 • Zarządzanie zespołem (budowanie i motywowanie zespołu)
 • Zarządzanie zewnętrznymi relacjami (negocjacje, współpraca z rodzicami, angażowanie świata zewnętrznego w realizację celów szkoły)

Aby dokonać rejestracji na spotkania zapraszamy na stronę aplo.pl, w zakładce Rejestracja znajduje się Formularz do pobrania.

Do poprowadzenia wykładów i warsztatów zostaną zaproszeni m.in.: Marek Matkowski, Adam Aduszkiewicz, Profesor Andrzej Jacek Blikle, Rafał Szczepanik, Jarosław Szulski, Zofia Dzik, Zdzisława Cwalińska –Weychert.

Ograniczona liczba uczestników programu 60 osób

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i kandydaci na dyrektorów w szkołach podstawowych,gimnazjalnych, średnich i zawodowych

Wymiana doświadczeń – każde zajęcia odbywać się będą w innej szkole

Po zakończeniu kursu zapewniamy każdemu uczestnikowi indywidualne wsparcie doświadczonego menagera biznesowego przez okres 3 miesięcy

Dzięki wsparciu sponsorów, koszt uczestnictwa w programie został skalkulowany na kwotę: 2200 złotych brutto

Więcej informacji: biuro@humanites.pl, tel.504 144 784

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email
Exemple

APLO Warszawa I 2012

Zapraszamy dyrektorów i przedstawicieli instytucji oświaty  z Warszawy do udziału w Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO).
Akademii Przywództwa Liderów Oświaty to innowacyjny program rozwoju przywództwa w systemie oświaty z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki, kształcących czołowych liderów biznesu.

Czytaj dalej APLO Warszawa I 2012

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email