Model „Wioski – rozwoju ekosystemu społecznego Humanites” autorstwa Zofii Dzik

„Potrzeba całej wioski, aby wychować jedno dziecko” – afrykańskie powiedzenie

Obszary konstytuowania się człowieka i społeczeństwa

Cztery główne obszary: rodzina, biznes i środowisko pracy, edukacja oraz świat kultury i mediów mają kluczowy wpływ na tworzenie ekosystemu społecznego, w którym człowiek rodzi się, dojrzewa, uczy się, pracuje, tworzy i odpoczywa.

Te przestrzenie funkcjonowania człowieka wpływają na jego osobowość, system wartości, decyzje, obawy i kompetencje.

Model ma kształt koła i podzielony jest na 4 części, w które wpisane są omawiane obszary.„W dzisiejszym szybkim, złożonym i zmiennym świecie nie możemy dążyć do nadmiernych uproszczeń i nie poświęcać czasu na bardziej długoterminowe analizy wpływu społecznego określonych decyzji.

Potrzebujemy godnych zaufania liderów, którzy nie będą bali się zadawać trudnych pytań, w tym o to, dokąd zmierza człowiek np. w kontekście technologicznej transformacji i rozwoju AI. Liderów, którzy będą się poruszać po szerokiej skali przywództwa – od dyrektywności po empatię, dostrajać się do ludzi i sytuacji.

Liderów, którzy staną się punktem odniesienia, przykładem – w świecie, gdzie dzieje się wszystko, szybko i naraz. Potrzebujemy również wyjścia poza utarte schematy i silosowe podejście do rozwiązywania problemów – czyli otwartości na innowacyjne rozwiązania” – Zofia Dzik

Rodzina 

Podstawą tożsamości i dojrzałości emocjonalnej człowieka, są zdrowe i trwałe więzi rodzinne oraz relacje z bliskimi osobami. Wśród bliskich osób człowiek uczy się miłości, empatii, akceptacji, stawia pierwsze kroki we wspólnocie.

System edukacji

Szkoła to czas dojrzewania, zdobywania wiedzy na lekcjach, ale również kształcenia umiejętności społecznych i wpływu grup rówieśniczych, to czas nabywania kompetencji przyszłości. Oprócz przygotowania do egzaminów, testów szkoła przygotowywać do samodzielnego, odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie życia.

Oba te środowiska szkoła i rodzina powinny we współpracy przygotowywać dzieci i młodzież do roli odpowiedzialnych obywateli i przywódców.  

Biznes i środowisko pracy

Biznes i środowisko pracy mają realne przełożenie na zawodowy i osobisty rozwój człowieka. Biznes to niewykorzystana ciągle siłą wpływu społecznego. Im bardziej pracodawcy oddziałują na człowieka i rozwijają go, tym bardziej ten człowiek poza pracą „zasila” swoimi postawami, wartościami kolejne komponenty swojego ekosystemu społecznego. Biznes poprzez wielowymiarowe podejście do rozwoju człowieka wspiera jego dobrostan i sprzyja łączeniu celów biznesowych firmy z celami pracowników. 

„Od ponad dekady wspieram budowanie wysokiej kultury zarządzania, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu” – Zofia Dzik, fundatorka Instytutu Humanites

Świat kultury i mediów

Ma on ogromny i wzorcotwórczy wpływ, który stale wzrasta. „Średnia czasu spędzanego przed ekranami wynosi obecnie 6 godzin i 37 minut dziennie. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec Ziemi poświęca ok. 40 proc. swojego życia, włączając w to sen, na korzystanie z urządzeń elektronicznych” (cyt. za Zofia Dzik na łamach Magazynu Think-Tank). Nadmierne korzystanie z mediów i nowych technologii może zatem mieć duży wpływ na rozwój wielu chorób cywilizacyjnych, które wpływają na jakość życia, kondycję psychiczną, sprawność fizyczną. 

Systemowe projekty i efekt dźwigni

W oparciu o model „Wioski – rozwoju ekosystemu społecznego Humanites”  Zofia Dzik, w ramach ufundowanego Instytutu Humanites, tworzy od wielu lat projekty łączące te obszary, odchodząc od tunelowego podejścia. Efektem tego podejścia jest synergia: jedno środowisko społeczne staje się dźwignią pozostałych.

Grafika projekty realizowane przez Humanites, które wpisują się w model wioski.

Widać to na przykład w programie Instytutu Humanites, który adresowany jest do liderek i liderów z oświaty: Akademii Przywództwa Liderów Oświaty.

#APLO to pierwszy w Polsce program rozwoju przywództwa w edukacji, całoroczna akademia bazuje na wiedzy, doświadczeniach i dobrych praktykach z biznesu. To „MBA” skrojony specjalnie na potrzeby dyrektorek i dyrektorów placówek oświatowych, wychowawczych wraz z programem mentoringowym, w którym 500 menedżerów z biznesu dzieli się swoim doświadczeniem. Więcej o mentoringu na łamach Rzeczpospolita.pl

Kompetencje przyszłości

Dzisiejszy świat potrzebuje świadomych, „wewnętrznie sterowanych” ludzi, wrażliwych społecznie z dobrym ilorazem emocjonalnej inteligencji. Ciekawych świata i drugiego człowieka, chcących i umiejących się uczyć, gotowych wziąć odpowiedzialność. Potrafiących krytycznie myśleć, współpracować z innymi, a także mądrze stawiać granice. Tacy ludzie są w stanie nie tylko wybrnąć z kryzysów, ale też sprostać wyzwaniom rodzącym się na skutek cyfrowej transformacji, w tym być może życia bez pracy.

Model Zofii Dzik służy jako inspiracja dla niektórych firm i regionów w Polsce do budowania na nim swojej strategii rozwoju kapitału społecznego.

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia został powołany w 2010 roku jako think&Do tank, który łączy szeroko tematykę człowieczeństwa i technologii, tworząc projekty o systemowym podejściu do zmian społecznych, transformacji technologicznej ze szczególnym wsparciem dla rozwoju przywództwa. 

Wpływ społeczny systemowych projektów Instytutu Humanites

Grafika przedstawia wszystkie obszary i działania Instytutu

Instytut Humanites – Człowiek i Technologia od ponad dekady wspiera budowanie wysokiej kultury zarządzania, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują poczucie sensu.

Jest inicjatorem corocznej kampanii „Dwie Godziny dla Rodziny” – Dwie Godziny dla Człowieka na rzecz zbliżania ludzi i przeciwdziałania samotności. W kampanii wzięli udział pracodawcy z 59 krajów świata i przerodziła się ona w Globalny Ruch Społeczny na rzecz zmiany kultury pracy i stylu życia.

Humanites działa na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji poprzez systemową zmianę w zakresie przywództwa w edukacji tworząc Akademię Przywództwa Liderów Oświaty – Pierwszy w Polsce Program rozwoju przywództwa w edukacji, który do tej pory wykształcił ponad 700 absolwentów, dyrektorów szkół z całej Polski. Jego wpływ społeczny można mierzyć na ponad 1,5 mln. dzieci i młodzieży. APLO to też największy w Polsce program mentoringowy pomiędzy światem biznesu a edukacją, z Akademią współpracuje dziś ponad 400 mentorów z najwyższej kadry zarządzającej z biznesu.

Instytut wdraża w biznesie ideę Spójnego Przywództwa™, opartą na wielowymiarowym rozwoju lidera i jego zespołu, organizuje coroczne konferencje dla Liderów Biznesu: Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email